Privacybeleid

Privacystatement Recornect

Op deze webpagina vindt u de privacyverklaring van Recornect B.V. (”Recornect”). Recornect is erop gericht kwetsbare mensen in een crisissituatie zichzelf te laten herwinnen en het contact met zichzelf en met anderen te herstellen.

Dit privacystatement verschaft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens van de bezoekers van de volgende website: www.recornect.com.

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Inhoudsopgave
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?
2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?
3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?
7. Contact
8. Wat kan u doen als u een klacht heeft?
9. Aanpassen privacystatement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?
Als u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en met welk doel?
Als u gebruik maakt van een van onze diensten of als u (wegens een andere reden) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens en alle overige informatie die u (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, bij het invullen van ons contactformulier of bij het aanvragen van een demo. Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:
• u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
• uw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
• de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren;
• met u te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;
• door u gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes, aanvullende algemene informatie of informatie over een demo;
• een nieuwsbrief en mailings aan u te versturen, als u zich hiervoor heeft aangemeld;
• statistieken over het gebruik van onze website samen te stellen en te analyseren;
• de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
• een eventuele sollicitatie van u te kunnen verwerken en afhandelen;
• te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Als u gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van u verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:
• Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
• IP-adres;
• Taalvoorkeuren;
• Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website;
• Contactgegevens die worden achtergelaten via het contactformulier.

Om uw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen u namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Bovendien worden uw persoonsgegevens verzameld wanneer u zich registreert of op enigerlei wijze wordt geregistreerd, om gebruik te maken van onze diensten of om u een dienst te verlenen. U kunt zich registreren en contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website, het downloadformulier of uw persoonlijke gegevens invoeren op ons contactformulier dat beschikbaar is op LinkedIn. De door u op LinkedIn ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt om met u in contact te komen voor het aanbieden van een online demo van ons product (“campagne”). In onze campagne wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te vullen in een lead gen formulier (waaronder: voornamen, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Cookies
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Als u ons e-mailt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij u per e-mail antwoorden met behulp van Microsoft Outlook e-mailsoftware. Microsoft is een derde gegevensverwerker die voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR). De gebruikte externe gegevensverwerkers zijn in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Wij kunnen uw gegevens verder verstrekken aan de volgende organisaties die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

Teamleader
Teamleader is een webservice van Teamleader, Dok-noord 3A bus 101, 9000 Gent, België, die gebruikt wordt door om tijd op projecten, facturatie en verkoopsopvolging bij te houden. In dit systeem worden enkel uw naam en voornaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres, de manier waarop u ons/ons bedrijf gevonden hebt en eventueel ook (e-mail)gesprekken die u als individu (of in naam van uw bedrijf) met ons voert, verwerkt.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy en beveiliging:
https://www.teamleader.eu/privacy en https://www.teamleader.eu/security

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan zeven (7) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.
Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij u graag naar ons cookiestatement.

6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?
We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:
• Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.
• Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.
Recht op vergetelheid
U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:
– wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
– u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
– u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken; of
– u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
– er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
– wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
– u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
• Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.
• Recht op dataportabiliteit (= het overdragen van gegevens)
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.
• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

7. Contact
U kan op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen of verzoeken heeft in het kader van de gegevensverwerking. Onze gegevens zijn:

Recornect B.V.
Hurksestraat 26
5652 AL EINDHOVEN
E-mailadres: info@recornect.com
Telefoonnummer: 0404100471

8. Wat kan u doen als u een klacht heeft?
Als u niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact